Privacyverklaring

versie 1.0

De bescherming van uw gegevens vinden wij belangrijk. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens en informeren wij u over uw rechten. Heeft u vragen over uw gegevens, onze procedure of de naleving ervan, mail dan naar denise@praktijkdenkenvoelendoen.nl.

Bedrijfsgegevens

  • Naam: Praktijk Denken Voelen Doen
  • Praktijkhouder: Denise de Kruijk
  • KVK nummer: 67214207
  • Telefoon: 06 15 944 111
  • E-mail: denise@praktijkdenkenvoelendoen.nl
  • Website: www.praktijkdenkenvoelendoen.nl

Verwerken gegevens

Voor een goede uitvoering van het therapie/coaching begeleidingstraject verwerkt Denise de Kruijk als praktijkhouder van Praktijk Denken Voelen Doen, persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut/coach met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.

Persoonsgegevens

Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het begeleidingstraject. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor het traject van belang zijn. Met het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de begeleider, ten behoeve van het traject.

Doeleinden

De therapeut/coach verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

  • Bieden van een optimale begeleiding.
  • Beheren van een cliëntdossier.
  • Verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.

In geval de therapeut/coach persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketingdoeleinden wil gebruiken, vraagt hij hiertoe vooraf toestemming aan de cliënt.

Bewaartermijnen

De therapeut/coach zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor een therapietraject blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, gedurende 20 jaar bewaard.

Beveiliging

De therapeut/coach heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het online cliëntdossier. De therapeut/coach heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen

In het kader van een optimale begeleiding van de cliënt kan de therapeut/coach de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Hierbij kan worden gedacht aan de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars of begeleiders van de cliënt, indien dit het traject ten goede kan komen. De therapeut/coach vraagt hiertoe vooraf toestemming aan de cliënt. In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt de therapeut/coach gebruik van diensten van derden, zoals ICT-leveranciers en een administratiekantoor. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering en hosting van data, conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de therapeut/coach, voorzien van een kopie legitimatiebewijs. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, een kopie van het cliëntdossier. De cliënt kan verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut/coach. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.